REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TRENERKI.PL 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie Serwisu pojęcia oznaczają:

 1. Hasło – ciąg znaków ustalanych przez Trenera, w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do Konta;

 2. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w tym także Trener

 3. Trener - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i zaakceptowała Regulamin.

 4. Konto – część Serwisu dostępna dla Trenera po zalogowaniu, zawierająca informacje o Trenerze oraz umożliwiająca korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu;

 5. Login – adres e-mail podany przez Trenera w trakcie Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta;

 6. Newsletter – udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu treści informacyjne, handlowe, marketingowe dotyczące usług Usługodawcy, w tym m.in. o aktualnych promocjach, konkursach, jak również wiadomości, analizy i porady dotyczące poszukiwania Trenerów.

 7. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Trenera, dostępny pod adresem internetowym www.trenerki.pl/info/privacy-policy

 8. Regulamin Serwisu – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.trenerki.pl

 9. Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Trenera danych do Serwisu umożliwiających utworzenie Konta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie;

 10. Serwis – ogół funkcjonalności dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.trenerki.pl ;

 11. Usługodawca – TRENERKI SP. Z O.O
  ALEJA JANA PAWŁA II 27, 00-867 WARSZAWA  - będący podmiotem administrującym i prowadzącym Serwis;

 12. Usługa lub Usługi -  usługa lub odpowiednio usługi, wymienione w § 3 Regulaminu, świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego i administrowanego przez Usługodawcę oraz rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną wraz z warunkami ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, a ponadto ogólne reguły odpowiedzialności Usługodawcy.

  2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu Serwisu. Regulamin Serwisu znajduje zastosowanie do Serwisu jak i do poszczególnych usług w nim oferowanych, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów nie stanowią inaczej.

  3. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu.

  5. Regulamin Serwisu udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 1. Zakres i zasady świadczenia usług w Serwisie

  1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca oferuje Usługi bezpłatne i płatne.

  2. W ramach bezpłatnych usług Serwis stwarza możliwość, w szczególności:

 1. przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkowników informacji i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, danych, materiałów audio-video itp.) udostępnionych w ramach Serwisu, w szczególności informacji i materiałów o Trenerach i ich usługach;

 2. w przypadku Trenera- dostępu do Konta oraz usług z nim związanych;

 3. korzystania z usługi Newslettera, polegającej na przesyłaniu, na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych, handlowych, marketingowych dotyczących usług, w tym m.in. o aktualnych promocjach, konkursach, jak również o Usługodawcy i jego działalności;

  1. W ramach płatnych usług Serwis oferuje:

a) wyświetlanie profilu Trenera na liście wyszukiwania według obszaru (usługa dostępna w ramach Regularnego pakietu, którego koszt to 10 zł/rok)

b) wyświetlanie profilu Trenera na pierwszej stronie listy wyszukiwania według obszaru (usługa dostępna w ramach VIP pakietu, którego koszt to 30 zł/rok)

c) wyróżnienie profilu Trenera kolorem złotym na liście wyszukiwania według obszaru (usługa dostępna w ramach VIP pakietu, którego koszt to 30 zł/rok)

d) pozycjonowanie 1 (słownie: jeden) raz w miesiącu profilu Trenera na liście wyszukiwania według obszaru przy użyciu narzędzia google Ads (usługa dostępna w ramach VIP pakietu – koszt 30 zł/rok) 1. Założenie Konta przez Trenera

  1. Założenie Konta przez Trenera jest dobrowolne i nieodpłatne, aczkolwiek jest niezbędne do skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

  2. Konto zawiera treści i funkcje dedykowane dla Trenerów, w tym w szczególności umożliwia dostęp

  3. Rejestracja Konta przebiega w następujący sposób:

   1. Trener podaje w formularzu Rejestracji następujące dane:

    • imię i nazwisko;

    • adres e-mail (stanowiący również Login);

    • hasło;

   2. Trener akceptuje niniejszy Regulamin Serwisu oraz Politykę prywatności;

   3. następnie po kliknięciu w przycisk ,,Zarejestruj” dochodzi do założenia Konta Trenera w Serwisie;

   4. następnie, Trener zostaje przekierowany do formularza, w ramach którego uzupełnia swój profil o następujące informacje: Nazwa, Email, Region, numer telefonu, link do Facebooka i link do Instagrama. W ramach formularza Trener ma także możliwość oznaczenia profilu swoim zdjęciem (maksymalny rozmiar 5 MB, maksymalna rozdzielczość 1920x1080) oraz dodania opisu swojej osoby.

   5. Zmiany w profilu następują po kliknięciu w przycisk „Zapisz zmiany” umieszczony pod formularzem.

   6. Po zamieszczeniu w formularzu danych, konto Trenera uzyskuje pełną funkcjonalność.

  4. Po zarejestrowaniu konta Trener może w każdym czasie edytować podane przez siebie podczas Rejestracji dane, tj.:

   1. Region;

   2. Numer telefonu;

   3. Link do Facebooka;

   4. Link do Instagrama;

   5. Zdjęcie

   6. Przedstawienie się – przekazanie informacji na temat swojej działalności w zakresie świadczenia

  5. Zmiany danych dokonuje się klikając w przycisk panelu użytkownika umieszczonego w prawym górnym rogu strony internetowej, a następnie klikając „Ustawienia”. Zmiana danych następuje w chwili kliknięcia przycisku „Zapisz zmiany” umieszczonego pod formularzem.

  6. Po założeniu Konta, Trener zarejestrowany może rozpocząć subskrypcję jednego z dostępnych pakietów:

   1. Regularnego pakietu – koszt 10 zł/rok

   2. VIP pakietu – koszt 30 zł/rok

  7. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na dostępie do Konta oraz usług z nim związanych, następuje z chwilą skutecznej rejestracji Konta przez Trenera.

  8. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do Konta i usług z nim związanych, w każdym czasie i bez podania przyczyn.

  9. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi dostępu do Konta i usług z nim związanych, Usługodawca poinformuje o planowanym usunięciu Konta, przesyłając tę informację na adres e-mail podany przez Trenera podczas Rejestracji, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

  10. Usługodawca ma prawo usunąć Konto w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Trenera postanowień niniejszego Regulaminu Serwisu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Trenera do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

  11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie może naruszać praw nabytych
   w czasie jej obowiązywania.

  12. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi dostępu do Konta i usług z nim związanych, składane przez Trenera, powinno zostać złożone na następujący adres e-mail trenerki.pl@gmail.com .

  13. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług składane przez Usługodawcę powinno zostać wysłane na adres e-mail Trenera.

  14. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Konta oraz usług z nim związanych może zostać rozwiązana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

 1. Trener złożył nieprawdziwe oświadczenie, zataił lub podał nieprawdziwe dane lub informacje wymagane do zawarcia lub wykonywania umowy, bądź też jeżeli prawdziwość oświadczeń, danych lub informacji podanych przez Trenera budzi uzasadnione wątpliwości;

 2. Usługodawca utracił w całości lub części uprawnienia niezbędne do świadczenia usług lub z innych względów, w szczególności technicznych,

 3. zawieszono świadczenie usług i okres zawieszenia trwa dłużej niż 14 dni;

 4. Trener dopuścił się rażącego naruszenia warunków świadczenia usług określonych
  w Regulaminie Serwisu lub innych dokumentach.

  1. W przypadku śmierci Trenera umowa o świadczenie usługi dostępu Konta i usług z nim związanych wygasa. Konto Trenera zostanie usunięte po otrzymaniu przez Usługodawcę wiarygodnych informacji o śmierci Trenera.

  2. Usunięcie Konta jest równoznaczne z bezpowrotną dla Trenera utratą wszystkich danych zgromadzonych w ramach tego Konta. Konto raz usunięte nie może być przywrócone.

  3. Usunięcie Konta nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych z Serwisu. Po usunięciu Konta, Usługodawca przetwarza dane osobowe osoby, która była Trenerem, w zakresie określonym w przepisach prawa (szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarto w Polityce prywatności).

 1. Subskrypcja i metody płatności

  1. Użytkownik ma możliwość rozpoczęcia subskrypcji wybranego przez siebie pakietu za pomocą następujących metod płatności: Visa and MasterCard

  2. Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności. 

  3. Subskrypcja będzie co miesiąc automatycznie odnawiana, dopóki Użytkownik jej nie anuluje. 

  4. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do zapisania wybranej metody płatności i comiesięcznego automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Użytkownik nie anuluje subskrypcji. 

  5. Usługodawca będzie automatycznie pobierać te opłaty od Użytkownika według obowiązującej
   w danym momencie ceny za plan powiększonej o należne podatki (na przykład podatek VAT lub GST, jeśli podana cena jest ceną netto).

  6. Jeśli nie uda się pobrać opłaty z użyciem podstawowej metody płatności,  Użytkownik upoważnia Usługodawcę do użycia dowolnej innej metody płatności zdefiniowanej na koncie Użytkownika. 

  7. Jeśli Użytkownik nie podał dodatkowych metod płatności i nie uiści opłaty, lub jeśli nie uda się użyć żadnej z metod płatności zdefiniowanych na koncie, Usługodawcę ma prawo zawiesić subskrypcję Użytkownika.

  8. Dane rozliczeniowe można edytować w dowolnym momencie na stronie Konto fondy.eu . 1. Zawieszenie świadczenia usługi

  1. Usługodawca może zawiesić świadczenie usług Trenerowi (zablokować Konto) w następujących przypadkach:

 1. korzystania z Serwisu za pośrednictwem Konta przez osoby trzecie, nieupoważnione przez Trenera;

 2. działania lub zaniechania Trenera lub osoby, za której działanie lub zaniechanie Trener ponosi odpowiedzialność, powodującego szkodę lub utrudniającego bądź uniemożliwiającego świadczenie lub korzystanie z usług przez innych Trenerów lub Usługodawcę

 3. korzystania z usług w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub dobre obyczaje, np. poprzez zamieszczanie treści o charakterze obraźliwym, rasistowskim, pornograficznym itp.;

 4. podejmowania działań mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, danych lub oprogramowania bądź też dokonywania zmian, usuwania lub dodawania jakiegokolwiek zapisu do informacji osób trzecich bez ich zgody;

 5. wykorzystywania urządzeń lub oprogramowania niewspółpracujących z Serwisem lub zakłócających jego funkcjonowanie;

 6. złożenia przez Trenera nieprawdziwego oświadczenia, zatajenia lub podania nieprawdziwych danych lub informacji, bądź też jeżeli prawdziwość oświadczeń, danych lub informacji podanych przez Trenera budzi uzasadnione wątpliwości;

 7. naruszenia w inny sposób warunków świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu lub innych dokumentach.

 1. Ponadto Usługodawcą ma prawo zawiesić świadczenie usług Trenerowi, jeżeli:

 1. żądanie takie zgłoszą właściwe organy, w szczególności wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 2. Usługodawca utraci w całości lub części możliwość świadczenia usług, w szczególności ze względów technicznych.

  1. Wznowienie świadczenia usług następuje nie wcześniej niż po ustaniu przyczyn zawieszenia.


 1. Newsletter

  1. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę z określoną częstotliwością w formie wiadomości e-mail na udostępniony Usługodawcy przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

  2. Użytkownik może zapisać się do usługi Newslettera zaznaczając pole „Zapisz się do newslettera”

  3. Poprzez rejestrację do Newslettera, w szczególności oznaczenie pola „Zapisz się do newslettera”, udostępnienie w tym celu identyfikującego Użytkownika adresu elektronicznego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla powyższego celu, Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych.

  4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail trenerki.pl@gmail.com . Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w zakresie Newslettera.

  5. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. 1. Korzystanie z Serwisu. Obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz z oferowanych w jego ramach usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem Serwisu, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra majątkowe lub osobiste osób trzecich, a w szczególności posługiwanie się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi.

  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz bezpieczeństwo stron internetowych należących do innych podmiotów, do których linki zamieszczono w Serwisie, które embedowano w Serwisie, bądź do których automatycznie przekierowano.

  5. Usługodawca, w granicach dozwolonych prawem, nie ponosi odpowiedzialności także za:

   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych usług w sposób sprzeczny z Regulaminem Serwisu lub obowiązującymi przepisami prawa;

   2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem podania przez Trenera nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych;

   3. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika;

   4. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach inwestycyjnych, gospodarczych, biznesowych etc. 1. Wymagania techniczne

  1. Korzystanie z Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

   1. dostęp do jednej z następujących przeglądarek: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

   2. systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS;

   3. włączona obsługa JavaScript;

   4. dostęp do sieci Internet;

   5. skrzynka e-mail - w przypadku zakładania Konta i korzystania z usługi Newslettera;

   6. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

   7. włączona obsługa plików cookies.

  2. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, niespełniających wymagań technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i/lub usług.

  3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników, jak również do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.

  5. Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 1. Dane osobowe Użytkownika

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym zasady wykorzystywania plików cookies, zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym www.trenerki.pl/info/privacy-policy .


 1. Własność intelektualna

  1. Serwis oraz prezentowane za jego pośrednictwem treści podlegają ochronie przewidzianej
   w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Użytkownik nie może naruszać praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do treści zamieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę lub inne podmioty.

  2. Wszelkie treści zamieszczane przez Trenera w Serwisie nie mogą naruszać praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw przysługujących innym podmiotom.

  3. Prawa do utworów, baz danych, znaków towarowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu internetowego przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W zakresie
   w jakim prawa te przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia utwory, bazy danych, znaki towarowe na podstawie stosownych umów, w szczególności umów licencyjnych lub innych stosunków prawnych dopuszczalnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  4. Trener w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Usługodawcy dotyczących naruszania jakichkolwiek praw do zamieszczonych przez Trenera treści, podejmie wszelkie niezbędne działania, aby uwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności w powyższym zakresie. Ponadto Trener naprawi Usługodawcy wszelkie szkody powstałe po jego stronie
   w związku z roszczeniami podmiotów trzecich dotyczących zamieszczonych przez Trenera treści,
   w tym koszty sądowe i zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań i zadośćuczynień.

  5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z treści umieszczonych w Serwisie wyłącznie na własny użytek. W szczególności, niedopuszczalne jest rozprowadzanie, przesyłanie, modyfikowanie, zamieszczanie na innych stronach, linkowanie ani wykorzystywanie całości Serwisu lub jakichkolwiek jego części, dla celów komercyjnych lub publicznych. 1. Reklamacje

  1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Składanie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie przez Użytkownika informacji za pomocą poczty elektronicznej – na adres : trenerki.pl@gmail.com

 1. Użytkownicy niebędący Konsumentami, mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

  1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail – jeżeli posiada);

  2. opis problemu będącego przyczyną złożenia reklamacji;

  3. datę i godzinę wystąpienia problemu.

  1. Jeśli reklamacja zawierać będzie braki, w stosunku do wymogów określonych powyżej Usługodawca zwróci się o ich uzupełnienie. W przypadku nieusunięcia braków lub niemożności skontaktowania się ze składającym reklamację ze względu na brak danych kontaktowych, jak również w przypadku wniesienia, przez Użytkownika niebędącego Konsumentem, reklamacji po upływie terminu wskazanego w pkt 11.2., reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia,
   o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez niego roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

  2. Usługodawca dzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację dotyczącą Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację, Usługodawca przekaże w formie pisemnej papierze lub innym trwałym nośniku.

  3. Jeżeli Usługodawca nie udzielił Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej uważa się, że uznał reklamację. 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Zasady dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są
   w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, przy czym link do platformy ODR to:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 1. Postanowienia końcowe.

  1. Usługodawca ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie Serwisu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w razie potrzeby wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych w Serwisie, bądź też zmian w przepisach prawa.

  2. W razie nie zaakceptowania zmian Regulaminu Serwisu lub innych warunków świadczenia usług, Użytkownik może rozwiązać umowę lub może zrezygnować z usług świadczonych w ramach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Serwisu lub innych warunkach świadczenia usług oznacza ich akceptację.

  3. Zmiany Regulaminu Serwisu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu Serwisu w Serwisie oraz komunikowane na stronie głównej Serwisu z 14-dniowym uprzedzeniem w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.

  4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

  5. Wątpliwości dotyczące treści Regulaminu Serwisu należy rozstrzygać w sposób zapewniający zgodność Regulaminu Serwisu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

  6. Niniejszy Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 06.05.2021 r.

  7. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik może skontaktować się drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: trenerki.pl@gmail.com